Smluvní podmínky webových stránek

Tato stránka je překladem anglické verze”Smluvních podmínek webových stránek.” V případě jakýchkoliv pochyb či nejasností je rozhodující znění anglické verze.

Toto jsou smluvní podmínky pro webové stránky OTW (Společnosti pro transformativní tvorbu). Různé projekty OTW, včetně Archive of Our Own – AO3 (Našeho vlastního archivu) a Fanlore wiki, mají vlastní smluvní podmínky. Pokud užíváte některý z těchto projektů, přečtěte si prosím jeho vlastní smluvní podmínky.

I. Obecné zásady

1. Právní hledisko: mj. kde, v jakých případech a na základě kterých zákonů bude podána žaloba

Smluvní podmínky představují dohodu uzavřenou mezi vámi a OTW a vztahují se na vaše užívání služby (webových stránek OTW).

Smluvní podmínky a vztah mezi vámi a OTW podléhají zákonům státu New York Spojených států amerických, bez ohledu na jejich kolizi se zákony jiných států.

Vy a OTW souhlasíte se svěřením se do výlučné pravomoci soudů nacházejících se v oblasti New York County (Manhattan), New York.

Neuplatnění práv vyplývajících z kterékoli části Smluvních podmínek ze strany OTW nijak nesouvisí se způsobilostí OTW je uplatňovat a upuštění od jejich uplatňování po zohlednění konkrétních skutečností nezakládá nárok na jejich neuplatnění v případě dalšího porušení Smluvních podmínek, a to ani v případě, dojde-li k němu ze strany téhož uživatele.

Pokud bude jakákoliv část Smluvních podmínek soudem v příslušné jurisdikci shledána neplatnou, souhlasíte, aby soud zohlednil záměry zúčastněných jak jsou uvedeny v příslušných ustanoveních, zatímco ostatní ustanovení Smluvních podmínek zůstávají v platnosti.

Souhlasíte s tím, že bez ohledu na ustanovení či zákony, které toto rozporují, musí být jakékoli tvrzení nebo skutková podstata spojené s užitím služeb nebo se Smluvními podmínkami předloženy do jednoho (1) roku poté, co vyvstaly nebo se jich trvale vzdáváte.

2. Souhlasíte se Smluvními podmínkami

Vložením komentáře či jakékoli jiné informace na stránky (“obsah”) potvrzujete svůj souhlas se Smluvními podmínkami.

3. Možné problémy spojené s poskytovanou službou

a. OTW poskytuje služby “„jak stojí a leží” a “podle dostupnosti”. OTW nezaručuje (t.j. neposkytuje právně závazný příslib), že naše služby splní vaše očekávání, že naše služby budou dodávány bez přerušení, včas, že budou zabezpečené či bez chyb nebo že výsledky, které získáte za použití našich služeb, budou přesné, spolehlivé či pro vás uspokojivé. Budeme se snažit poskytovat uživatelům stránek co nejlepší možné služby, ale řadu okolností (např: možné výpadky, hackování atd.) nemáme ve své moci a nemůžeme je ovlivnit.

Jakékoli materiály, které si stáhnete, prohlédnete či jinak získáte pomocí služeb OTW nebo webových stránek jsou na vaše vlastní riziko. Pouze vy sami budete zodpovědní za jakékoli poškození či ztrátu dat, které vyústí ze stažení těchto materiálů.

b. OTW výslovně odmítá odpovědnost za jakékoli záruky, výslovné či odvozené, která zahrnují, ale neomezují se na obchodní záruky, způsobilost k určitému užití a dodržení pravidel. Smluvní podmínky představují dohodu uzavřenou mezi t mezi vámi a OTW. Proto jakákoli komunikace, ať ústní či písemná, s kýmkoli spojeným s OTW, nezakládají žádnou záruku či příslib, který by nebyl výslovně uveden ve Smluvních podmínkách.

c. Výslovně souhlasíte s tím, že OTW není zodpovědná za jakoukoli škodu (i v případě, že byla OTW na možnost takové škody upozorněna) související s poskytováním služeb, která zahrnují, ale neomezují se na užívání či nemožnost užívání služeb z vaší strany, neautorizovaný přístup či změny v obsahu nebo informacích vámi poskytnutých a skutky či vyjádření třetích stran užívajících služby.

d. Souhlasíte s tím, že se OTW nebude vám či třetím stranám zodpovídat za ukončení nebo omezení vašeho přístupu ke službám OTW. OTW může kdykoliv změnit, ukončit nebo pozastavit služby či část služeb.

e. Souhlasíte, že OTW nebude podléhat žádnému vašemu nároku vyvstávajícímu z vámi uveřejněného obsahu, vašemu využívání služeb, vašemu užívání Smluvních podmínek nebo vašemu poškození cizích práv.

Jinými slovy, OTW neodpovídá za to, že vám umožňuje sdílet obsah, stahovat obsah nebo provádět cokoli jiného se službami OTW. OTW nepřebírá jakákoli právní rizika, kterým čelíte sdílením, prohlížením či jiným nakládáním s obsahem.

4. Komentáře na stránkách OTW

Na stránkách můžeme udržovat jeden či více blogů, které přijímají komentáře. Usilujeme o transparentnost a všeobecně budeme zveřejňovat komentáře, které obdržíme, včetně komentářů kritických. Odesláním komentáře na blog však souhlasíte, že je na našem rozhodnutí, zda komentář zveřejníme či nikoliv. Pokud rozhodneme, podle našeho vlastního uvážení, že komentář je spam nebo reklama, odhaluje osobní údaje další osoby, zveřejňuje nelegální obsah nebo podněcuje nenávist, máme právo komentář nezveřejnit či jej kdykoli odstranit.

5. Obsah, který je pro vás viditelný během užívání služeb:

a. OTW nebo uživatelé jejích služeb mohou poskytovat odkazy na jiné stránky. OTW ovšem nad těmito stránkami nemá žádnou kontrolu a vy souhlasíte s tím, že OTW není odpovědná za jejich obsah, dostupnost a ani jejich obsah nepropaguje. (Prosíme, nahlašte nefunkční odkazy.)

b. Jste srozuměni s tím, že OTW není zodpovědná za obsah poskytovaný někým dalším. Za obsah jsou plně odpovědni ti, kteří ho zveřejní. Jste také srozuměni s tím, že užívání stránek vás může vystavit materiálům, které jsou urážlivé, chybné, sexuálně explicitní, neslušné, rouhavé, krajně nevhodné či gramaticky nesprávné.

c. OTW není odpovědná za to, jakému obsahu jste byli vystaveni během užívání stránek.

6. Co děláme s vámi vloženým obsahem:

Vložením obsahu na stránky OTW ve formě komentáře souhlasíte, že můžeme vytvářet jeho kopie a ukazovat je jiným lidem. Přesněji, vložením obsahu ve formě komentáře dáváte OTW svolení učinit ho celosvětově, bezplatně a neexkluzivně dostupným. “Dostupnost” zahrnuje distribuování, kopírování, prezentování, vystavování, začleňování a upravování či uzpůsobování. Upravování a uzpůsobování se zde týká jen způsobu zvěřejnění vaší práce – nikoli jejího obsahu. Nebudeme upravovat obsah nebo význam vašeho komentáře. Můžeme změnit formát, automaticky převést html tagy do standardní podoby nebo učinit jiné změny vedoucí ke zlepšení přístupnosti či umožnění efektivního vedení našich komentářových fór.

II. Pravidla ohledně věku

V souladu s platnými nařízeními Spojených států vztahujícími se k ochraně soukromí dětí na internetu OTW a její stránky vědomě nevyžadují ani neshromažďují osobní informace od dětí mladších třinácti (13) let. Děti mladší třinácti (13) let proto nemají povoleno vkládat jakýkoliv obsah na žádnou ze stránek OTW. Vložením obsahu na stránky OTW tedy potvrzujete, že je vám třináct (13) let či více.

Požádáte-li o vložení obsahu rodiče či opatrovníka, nevztahují se na vložení obsahu tato nařízení.

III. Pravidla ohledně soukromí

http://www.transformativeworks.org/privacy